برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد
21 دوشنبه 1397

برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد

دانشجویان گرامی برای ثبت نام در دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد می توانند به واحد دوره های کوتاه مدت دانشگاه مراجعه کنند