تدوین روند اجرایی عالی در تربیت نیروی انسانی
21 دوشنبه 1397

تدوین روند اجرایی عالی در تربیت نیروی انسانی

در تمامی رشته های تحصیلی،  اگر فردی که می خواهد وارد آن شود خودش را با شرایط بازار واقعی کار تطبیق نکند و فقط بخواهد با گذراندن دوره های آکادمیک شرایط کاری مناسبی داشته باشد، نشدنی است.  ...