شتاب آموز - متغیرها در زبان PHP
image

متغیرها در زبان PHP

متغیر در PHP برای ذخیره‌سازی موقت اطلاعات در حین اجرای برنامه استفاده می‌شود. 

متغیر در PHP برای ذخیره‌سازی موقت اطلاعات در حین اجرای برنامه استفاده می‌شود.  

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

بعد از اجرای کد فوق ، متغیر txt$مقدار Hello world! را نگه می دارد.
متغیر
x$ نیز مقدار ۵ را نگه می دارد.
و متغیر
y$ مقدار ۱۰٫۵ را نگه می دارد.

 

قوانین متغیرها در PHP

  • متغیرها با علامت دلار ($) تعریف می‌شوند.
  • متغیرها می‌توانند قبل از مقداردهی تعریف شوند. (پس می‌توانیم متغیرهای بدون مقدار داشته باشیم.)
  • مقداردهی متغیرها با علامت انتساب (=) انجام می‌شود.
  • برای نام‌گذاری متغیرها مجاز به استفاده از حروف انگلیسی، اعداد و علامت زیرخط (_) هستیم.
  • متغیرها به بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی حساس هستند بنابراین StudentId$ و studentid$ متغیرهای جداگانه و مختلفی هستند.

 

خروجی گرفتن از متغیرها

از تابع echo در زبان php معمولا برای نمایش داده ها به صورت مستقیم روی صفحه نمایش استفاده می شود. 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt = "shetabamooz.com";
echo "I love $txt";
result:I love shetabamooz.com

$txt = "shetabamooz.com";
echo "I love " . $txt  ;
result:I love shetabamooz.com


$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
result:9

?>

</body>
</html>

 

نظرات (0 )

ارسال نظر